Spring naar content

Over Tactus

De organisatie

Tactus Verslavingszorg is een stichting met ANBI-status. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich nagenoeg geheel inzet voor het algemeen belang. Op deze pagina vind je alle informatie over de organisatie inclusief alle officiële documenten. 

Op deze pagina vind je informatie over:

Raad van Bestuur en Management

v.l.n.r: Walter Vos, Tiemenna Oosterhof, Michele Ruyten, Ellen Schleedoorn, Gerdy van Bellen en Eefje Plegt

Raad van Bestuur

 • Gerdy van Bellen

Divisie Oost

 • Michele Ruyten, directeur Bedrijfsvoering Oost
 • Eefje Plegt, directeur Zorg Oost

Divisie West

 • Walter de Vos, directeur Bedrijfsvoering West

Divisie Forensische Zorg & Reclassering

 • Harrie Enzerink, directeur Bedrijfsvoering Forensische Zorg en Reclassering
 • Tiemenna Oosterhof, directeur Zorg Forensische Zorg en Reclassering
 • Ellen Schleedoorn, adjunct directeur Forensische Zorg en Reclassering

Stafmanagers

 • Johan Hollebrandse, manager Bedrijfsvoering
 • Sandra Degen, manager HRM

Documenten

 • Organisatiestukken
 • /
 • Raad van Bestuur
Reglement Raad van Bestuur
 • Organisatiestukken
 • /
 • Raad van Bestuur
Beleid onkostenvergoeding Raad van Bestuur

Geneesheer-directeur

De Geneesheer-directeur (GD) van Tactus is verantwoordelijk voor de algemene gang van zaken op het terrein van zorg en specifiek de verlening van verplichte zorg (art. 1:1 Wvggz).

 • Alette Kleinsman

Raad van Toezicht

Onze Raad van Toezicht houdt toezicht op het algemeen beleid, de algemene gang van zaken binnen de stichting en de wijze waarop de Raad van Bestuur de stichting bestuurt. Hierbij wordt uitgegaan van de voor de gezondheidszorg geldende beginselen van Zorgbrede Governance Code. Daarnaast is de Raad van Toezicht belast met de benoeming, beoordeling, honorering en het ontslag van de Raad van Bestuur. De verantwoordelijkheidsverdeling tussen de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur is vastgelegd in de statuten van de stichting en in de reglementen van beide raden.

Raad van Toezicht Tactus Verslavingszorg

 • Wim Kos, voorzitter
 • Marjolein Bolt, lid
 • Daan Creemers, lid
 • Daantje Daniels, lid
 • Edwin Kalbfleisch, lid
 • Bob Vos, lid

Remuneratiecommissie

 • Wim Kos, voorzitter
 • Marjolein Bolt

Audit Commissie Financieel

 • Edwin Kalbfleisch, voorzitter
 • Bob Vos

Commissie Kwaliteit & Veiligheid

 • Daan Creemers
 • Daantje Daniels
  Wisselend voorzitterschap

Documenten

 • Organisatiestukken
 • /
 • Raad van Toezicht
Jaarverslag Raad van Toezicht 2023
 • Organisatiestukken
 • /
 • Raad van Toezicht
Reglement Raad van Toezicht
 • Raad van Toezicht
Reglement Raad van Toezicht – Remuneratiecommissie
 • Organisatiestukken
 • /
 • Raad van Toezicht
Kwaliteitsstatuut 2022
 • Organisatiestukken
 • /
 • Raad van Toezicht
Reglement Raad van Toezicht – Commissie Kwaliteit en Veiligheid
 • Organisatiestukken
 • /
 • Raad van Toezicht
Reglement Raad van Toezicht – Auditcommissie
 • Organisatiestukken
 • /
 • Raad van Toezicht
Visie Raad van Toezicht

Centrale Cliëntenraad

Tactus heeft een Centrale Cliëntenraad (CCR). Onze cliëntenraad behartigt de belangen van de cliënten door middel van inspraak en door erop toe te zien dat cliëntenrechten worden nageleefd. De Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen 2018 (WMCZ 2018) stelt dit verplicht.

Samen sterk voor zorg die telt waarbij elke stem ertoe doet. We streven naar betere zorg met oog voor jouw perspectief.

‘Jouw belang is onze zorg!’

Contactgegevens CCR

Cliëntenraad Tactus
Antwoordnummer 851
7400 WB  Deventer
088 382 28 87
clientenraad@tactus.nl

Documenten

 • Centrale Cliëntenraad
 • /
 • Organisatiestukken
Centrale Cliëntenraad
Tactus heeft een Centrale Cliëntenraad. De Cliëntenraad behartigt de belangen van de cliënten door middel van inspraak en door er op toe te zien dat cliëntenrechten worden nageleefd.
 • Centrale Cliëntenraad
 • /
 • Organisatiestukken
Jaarplan 2023 Centrale Cliëntenraad
De Centrale Cliëntenraad heeft haar inhoudelijke hoofdpunten met betrekking tot het behartigen van cliëntenbelangen vastgesteld.
 • Centrale Cliëntenraad
 • /
 • Organisatiestukken
Jaarverslag 2022 Centrale Cliëntenraad
Vol trots biedt de Centrale Cliëntenraad zijn jaarverslag 2022 aan.
 • Centrale Cliëntenraad
 • /
 • Organisatiestukken
Medezeggenschapsregeling tussen Tactus en de Centrale Cliëntenraad

ANBI-status

Sinds 1 januari 2021 worden Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI’s) zoals Tactus, door de Belastingdienst, verplicht om voor de publicatie van bepaalde gegevens en informatie gebruik te maken van standaardformulieren. Op deze wijze krijgt het publiek inzicht in het functioneren van de instelling.

Voor de volledigheid en omdat wij het belangrijk vinden om transparant te zijn voegen we hier nog aan toe:

Zie VWS | Jaarverantwoording zorg (desan.nl) voor verslagen van voorgaande jaren. Zoek op Tactus Verslavingszorg, Deventer.

Gegevens van Tactus Verslavingszorg

 • Stichting Tactus Verslavingszorg
 • KvK-nummer (Deventer):  08149444
 • Fiscaalnummer: RSIN 816151118
 • Contactgegevens zijn te vinden op www.tactus.nl/contact
 • Doelstelling: Tactus Verslavingszorg is werkzaam in het kader van het algemeen belang en heeft ten doel:
  – Het verrichten van werkzaamheden welke bestaan uit het genezen, verplegen, verzorgen van personen, die door het gebruik van alcohol, drugs en/of andere bewustzijnsbeïnvloedende stoffen of door verslavingsgedrag in de problemen zijn geraakt;
  – Het begeleiden van en het bieden van bescherming aan de onder sub a. bedoelde personen;
  – Het optreden als reclasseringsinstelling;
  – Het verrichten van alle handelingen welke met het vorenstaande in de ruimste zin des woords verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

ANBI-status Stichting Vrienden van Tactus

Het staat mensen vrij om giften, legaten en erfstellingen te geven aan Stichting Tactus Verslavingszorg via de steunfonds van Tactus Verslavingszorg. Meer over hun ANBI-status vind je op de website van Vrienden van Tactus.

Samenwerkingspartners

Tactus werkt onder andere samen met huisartsen, zorginstellingen, gemeenten, wijkteams en sportverenigingen. Daarvoor worden overeenkomsten en convenanten afgesloten waarin de spelregels rondom privacy en informatie-uitwisseling zijn vastgelegd. Het gaat dan bijvoorbeeld om informatie over het ziektebeeld, behandelstatus, personalia en contactgegevens naasten.

Al deze vormen van samenwerking hebben uiteindelijk maar één doel: goede zorg op het juiste moment voor de cliënt.

Huisstijlboek Tactus

In het huisstijlhandboek van Tactus Verslavingszorg worden de kenmerken en elementen van de huisstijl inzichtelijk gemaakt, zodat alle huisstijltoepassingen herkenbaar en eenduidig blijven. Het huisstijlhandboek is bedoeld voor iedereen die zich bezig houdt met (visuele) uitingen van Tactus Verslavingszorg. Dit kan intern zijn door communicatiemedewerkers en voorlichters, extern zullen bijvoorbeeld ontwerpbureaus, media en drukkerijen met het huisstijlhandboek werken.

Vraag het huisstijlboek bij onze afdeling Communicatie via communicatie@tactus.nl.

Gerelateerd

Tactus hecht als professionele organisatie veel waarde aan het leveren van zorg en preventie van hoge kwaliteit. Onderzoek maakt dit mogelijk.
Tactus vindt het belangrijk dat de kwaliteit van zorg hoog is en blijft. Lees hoe we dit waarborgen.
Sommige ontwikkelingen of zorg kunnen extra financiële steun gebruiken. Hiervoor werven we geld.