Spring naar content

Over Tactus

De organisatie

Tactus Verslavingszorg is een stichting met ANBI-status. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich nagenoeg geheel inzet voor het algemeen belang. Op deze pagina vind je alle informatie over de organisatie inclusief alle officiële documenten. 

Op deze pagina vind je informatie over:

Raad van Bestuur en Management Team

Raad van Bestuur

 • Ruud Rutten

Management Team

 • Michele Ruyten, divisiemanager Oost
 • Walter de Vos, divisiemanager West
 • Harrie Enzerink, divisiemanager Klinieken
 • Ellen Schleedoorn, regiomanager Reclassering
 • Eefje Plegt, zorgmanager
 • Henny Klaver, zorgmanager
 • Tiemenna Oosterhof, zorgmanager
 • Piet Bangma, zorgmanager
 • Johan Hollebrandse, manager bedrijfsvoering
 • Margreet van der Meer, manager ontwikkeling en advies

Documenten

 • Organisatiestukken
Reglement Raad van Bestuur
 • Organisatiestukken
Onkostenvergoedingsbeleid bestuurder

Raad van Toezicht

Onze Raad van Toezicht houdt toezicht op het algemeen beleid, de algemene gang van zaken binnen de stichting en de wijze waarop de Raad van Bestuur de stichting bestuurt. Hierbij wordt uitgegaan van de vigerende voor de gezondheidszorg geldende beginselen van Zorgbrede Governance Code. Daarnaast is de Raad van Toezicht belast met de benoeming, beoordeling, honorering en ontslag van de Raad van Bestuur. De verantwoordelijkheidsverdeling tussen de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur is vastgelegd in de statuten van de stichting en in de reglementen van beide raden.

Raad van Toezicht Tactus Verslavingszorg

 • Elly Smits, voorzitter
 • Petra Gerritsen, lid op voordracht Cliëntenraad en vice voorzitter
 • Jan Duenk, lid
 • Herman van Kesteren, lid
 • Astrid van der Valk, lid
 • Bob Vos, lid

Remuneratiecommissie

 • Elly Smits, voorzitter
 • Petra Gerritsen

Audit Commissie Financieel

 • Astrid van der Valk, voorzitter
 • Herman van Kesteren

Commissie Kwaliteit & Veiligheid

 • Jan Duenk, voorzitter
 • Bob Vos

Documenten

 • Organisatiestukken
Jaarverslag Raad van Toezicht 2020
 • Organisatiestukken
Kwaliteitsstatuut
 • Organisatiestukken
Professioneel Statuut
 • Organisatiestukken
Reglement Raad van Toezicht
 • Organisatiestukken
Reglement Raad van Toezicht – Auditcommissie
 • Organisatiestukken
Reglement Raad van Toezicht – Commissie Kwaliteit en Veiligheid
Reglement Remuneratiecommissie
 • Organisatiestukken
Visie Raad van Toezicht

Centrale Cliëntenraad

Tactus heeft een Centrale Cliëntenraad. Onze cliëntenraad behartigt de belangen van de cliënten door middel van inspraak en door erop toe te zien dat cliëntenrechten worden nageleefd. De Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) stelt dit verplicht.

Contactgegevens Centrale Cliëntenraad Tactus

Cliëntenraad Tactus
Antwoordnummer 851
7400 WB  Deventer
088 382 28 87
clientenraad@tactus.nl

Documenten

 • Organisatiestukken
Centrale Cliëntenraad
Tactus heeft een Centrale Cliëntenraad. De Cliëntenraad behartigt de belangen van de cliënten door middel van inspraak en door er op toe te zien dat cliëntenrechten worden nageleefd.
 • Organisatiestukken
Jaarplan 2021 Centrale Cliëntenraad
De Centrale Cliëntenraad heeft haar inhoudelijke hoofdpunten met betrekking tot het behartigen van cliëntenbelangen vastgesteld.
 • Organisatiestukken
Jaarverslag 2020 Centrale Cliëntenraad
Vol trots biedt de Centrale Cliëntenraad zijn jaarverslag 2019 aan.
 • Organisatiestukken
Medezeggenschapsregeling tussen Tactus en de Centrale Cliëntenraad
 • Organisatiestukken
Neem deel aan de Centrale Cliëntenraad

Notulen

Cliënten van Tactus die graag de notulen van de Centrale Cliëntenraad willen lezen, kunnen deze opvragen bij hun regiebehandelaar of een mailtje sturen aan: clientenraad@tactus.nl

ANBI-status

Sinds 1 januari 2021 worden Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI’s) zoals Tactus, door de Belastingdienst, verplicht om voor de publicatie van bepaalde gegevens en informatie gebruik te maken van standaardformulieren. Op deze wijze krijgt het publiek inzicht in het functioneren van de instelling.

 • ANBI: Standaardformulier publicatieplicht
 • Voor de volledigheid en omdat wij het belangrijk vinden om transparant te zijn voegen we hier nog aan toe:

  Gegevens van Tactus Verslavingszorg

  • Stichting Tactus Verslavingszorg
  • KvK-nummer (Deventer):  08149444
  • Fiscaalnummer: RSIN 816151118
  • Contactgegevens zijn te vinden op www.tactus.nl/contact
  • Doelstelling: Tactus Verslavingszorg is werkzaam in het kader van het algemeen belang en heeft ten doel:
   – Het verrichten van werkzaamheden welke bestaan uit het genezen, verplegen, verzorgen van personen, die door het gebruik van alcohol, drugs en/of andere bewustzijnsbeïnvloedende stoffen of door verslavingsgedrag in de problemen zijn geraakt;
   – Het begeleiden van en het bieden van bescherming aan de onder sub a. bedoelde personen;
   – Het optreden als reclasseringsinstelling;
   – Het verrichten van alle handelingen welke met het vorenstaande in de ruimste zin des woords verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

  ANBI-status Stichting Vrienden van Tactus

  Het staat mensen vrij om giften, legaten en erfstellingen te geven aan Stichting Tactus Verslavingszorg via de steunfonds van Tactus Verslavingszorg. Meer over hun ANBI-status vind je op de website van Vrienden van Tactus.

  Samenwerkingspartners

  Tactus werkt onder andere samen met huisartsen, zorginstellingen, gemeenten, wijkteams en sportverenigingen. Daarvoor worden overeenkomsten en convenanten afgesloten waarin de spelregels rondom privacy en informatie-uitwisseling zijn vastgelegd. Het gaat dan bijvoorbeeld om informatie over het ziektebeeld, behandelstatus, personalia en contactgegevens naasten.

  Al deze vormen van samenwerking hebben uiteindelijk maar één doel: goede zorg op het juiste moment voor de cliënt.

  Huisstijlboek Tactus

  In het huisstijlhandboek van Tactus Verslavingszorg worden de kenmerken en elementen van de huisstijl inzichtelijk gemaakt, zodat alle huisstijltoepassingen herkenbaar en eenduidig blijven. Het huisstijlhandboek is bedoeld voor iedereen die zich bezig houdt met (visuele) uitingen van Tactus Verslavingszorg. Dit kan intern zijn door communicatiemedewerkers en voorlichters, extern zullen bijvoorbeeld ontwerpbureaus, media en drukkerijen met het huisstijlhandboek werken.

  Vraag het huisstijlboek bij onze afdeling Communicatie via communicatie@tactus.nl.

  Gerelateerd

  Tactus hecht als professionele organisatie veel waarde aan het leveren van zorg en preventie van hoge kwaliteit. Onderzoek maakt dit mogelijk.
  Tactus vindt het belangrijk dat de kwaliteit van zorg hoog is en blijft. Lees hoe we dit waarborgen.
  Sommige ontwikkelingen of zorg kunnen extra financiële steun gebruiken. Hiervoor werven we geld.