Spring naar content

Over Tactus

Onderzoek

Tactus hecht als professionele organisatie veel waarde aan het leveren van zorg en preventie van hoge kwaliteit. Onderzoek maakt dit mogelijk. We hebben vier onderzoeksdomeinen als speerpunt, waarop we ons willen blijven onderscheiden.

Tactus hecht als professionele organisatie veel waarde aan het leveren van zorg en preventie van hoge kwaliteit. Het effectief terugkoppelen van onderzoekresultaten naar de praktijk en van de ervaringen in de praktijk naar de wetenschap (evidence based werken) zijn hierbij de basis.

Visie

Tactus heeft de ambitie om zorg, onderzoek en ontwikkeling én het opleiden van professionals van de toekomst dichter bij elkaar te brengen. Dat betekent dat onderzoek steeds meer gaat plaatsvinden gekoppeld aan onderzoekslijnen en dat opleidelingen hun onderzoek binnen deze lijnen gaan uitvoeren.

De Wetenschappelijke Commissie (WeCo) is een overlegorgaan en zij speelt een centrale rol bij het toetsen, initiëren en bevorderen van (wetenschappelijk) onderzoek dat wordt uitgevoerd binnen Tactus. De WeCo heeft als missie om het onderzoeksklimaat binnen Tactus te borgen, kennis uit onderzoek te bundelen en terug te brengen naar de praktijk, en een focus te houden op de primaire onderzoekslijnen, waarbij tevens ruimte is voor eigen initiatief van professionals.

Onze onderzoeksdomeinen

eHealth

eHealth krijgt een steeds prominentere plek binnen de zorg. Onderzoek heeft al laten zien dat online en blended behandelingen effectief zijn. In vervolgonderzoek kijken we welke innovaties (o.a. apps, virtual reality en sensortechnologie) bijdragen aan verdere verbetering van eHealth. Het streven is dat binnen ieder zorgpad aandacht is voor eHealth, afgestemd op de behoefte van cliënten en de mogelijkheden per zorgpad.

Forensische verslavingszorg

Cliënten met delict-problematiek en verslavingsproblematiek vormen ook een belangrijke doelgroep binnen Tactus. Binnen het zorgpad forensische verslavingszorg wordt een geïntegreerde behandeling aangeboden van stoornis, risico op recidive, middelengebruik en verbetering van kwaliteit van leven.

Onderzoek heeft laten zien dat risicotaxatie daarbij een belangrijk onderwerp is. Eén van de belangrijkste instrumenten hiervoor, namelijk de HKT-30, inmiddels vervangen door de HKT-R, blijkt recidives anders te voorspellen voor onze doelgroep dan voor de TBS-populatie waarvoor het instrument is ontworpen. Het risicotaxatie-instrument dat wij zelf hebben helpen ontwikkelen, de RIVJU (Risicotaxatie Verslaafde Justitiabelen) sluit daar goed bij aan.

Plannen voor verder onderzoek worden op dit moment besproken. Inmiddels is gestart met de implementatie van schematherapie en wordt onderzoek daarnaar voorbereid.

Verslaving & Lichte Verstandelijke Beperking

Cliënten met een lichte verstandelijke beperking (LVB) vormen een belangrijke doelgroep binnen Tactus. Binnen het zorgpad verslaving & LVB zijn speciale behandelingen voor LVB-cliënten ontwikkeld en de kliniek in Rekken kent een eigen vleugel voor deze doelgroep. Onderzoek heeft laten zien dat de combinatie LVB en verslaving frequent voorkomt en dat behandeling goed mogelijk is. Belangrijke thema’s voor vervolgonderzoek zijn:

  • prevalentie van LVB onder cliënten in de verslavingszorg
  • screenen op mogelijke LVB
  • inzet van (technologische) innovaties en behandeling van triple problematiek
    • LVB
    • verslaving
    • psychiatrische comorbiditeit

Verslaving & trauma

Bij veel cliënten binnen de verslavingszorg is sprake van één of meer vaak ernstige trauma’s in de voorgeschiedenis. Deze trauma’s kunnen de oorzaak zijn van een PTSS (Post Traumatische Stress Stoornis), maar ook van allerlei andere psychiatrische stoornissen, waaronder de verslaving zelf. Meer dan een kwart van de cliënten binnen de klinieken van Tactus heeft PTSS en meer dan de helft heeft het ooit gehad.

Uit onderzoek blijkt dat goede screening op de aanwezigheid van PTSS belangrijk is, en dat er in de behandeling voldoende aandacht moet zijn voor de PTSS. Cliënten met een PTSS geven aan dat hun lijdensdruk voor de trauma gerelateerde klachten groter is dan voor hun verslaving. Daar moet dus veel aandacht voor zijn. Inmiddels is de geïntegreerde behandeling voor trauma en verslaving ‘Seeking safety’ als basismodule voor het zorgpad trauma en verslaving op veel locaties geïmplementeerd.

In vervolgonderzoek kijken we hoe we met de verschillende traumabehandelingen naast Seeking safety, zoals EMDR, exposure, medicatie, maar ook m.b.v. muziektherapie en/of PMT de verschillende cliënten optimaal kunnen behandelen.

Samenwerking

NISPA

Het NISPA is een samenwerkingsverband van verschillende instellingen voor verslavingszorg (waaronder Tactus) en het Academische Centrum Sociale Wetenschappen van de Radboud Universiteit Nijmegen. Het NISPA beoogt een actieve dialoog mogelijk te maken tussen wetenschap en praktijk en te fungeren als kenniscentrum op het gebied van zorgontwikkeling, onderwijs en onderzoek met betrekking tot verslaving.

Resultaten Scoren

Resultaten Scoren is een nationaal project voor het verbeteren van het preventie- en zorgaanbod binnen de verslavingszorg. Inmiddels zijn er binnen Resultaten Scoren ruim vijftig richtlijnen, protocollen en handleidingen ontwikkeld en geïmplementeerd. Tactus participeert actief in projecten van en i.s.m. Resultaten Scoren.

Universiteiten en hogescholen

Tactus-medewerkers begeleiden jaarlijks tientallen master en bachelor studenten van (onder meer) de Universiteit Twente, Radboud Universiteit Nijmegen, en de hogescholen Saxion en Windesheim. Ook AIOS verslavingspsychiatrie, opleidingen MIAM, klinisch psychologen en verpleegkundig specialisten in opleiding verrichten in het kader van hun opleiding onderzoek bij Tactus.

IVO

Met het IVO te Rotterdam werden in 2016 enkele projecten inzake LVB en verslaving gedaan.

Gerelateerd

Organogram, anbi-status, jaarverslag, … Op deze pagina vind je alle informatie over de Tactus organisatie.
Sommige ontwikkelingen of zorg kunnen extra financiële steun gebruiken. Hiervoor werven we geld.
Tactus vindt het belangrijk dat de kwaliteit van zorg hoog is en blijft. Lees hoe we dit waarborgen.