Spring naar content

Behandeltraject

Behandeling

Verslaving is geen keuze. Herstel bij Tactus wel. Een verslaving maakt een zinvol leven waarin je kunt zijn wie je wilt zijn en doen wat je wilt doen, moeilijker. Onze behandelingen zijn er allemaal gericht om je te helpen een leven op te bouwen. Het doel bepaal je zelf: stoppen met gebruik, minderen van gebruik of bijvoorbeeld verminderen van problemen die door gebruik ontstaan zijn.

Tijdens je intakegesprek heb je samen met je behandelaar jouw doelen en wensen vastgesteld in een zorgplan. Dit zorgplan is de basis voor de zorg die je gaat krijgen van Tactus. Voor een goede behandeling beschikt Tactus over een gevarieerd en flexibel hulpaanbod. Dit biedt de mogelijkheid tot maatwerk voor iedere cliënt. Informatie over de mogelijkheden van zorg, medicatie, (bij)werkingen en dergelijke wordt tijdens de hulp­verlening herhaaldelijk gegeven. Er worden geen dwang- of vrijheidsbeperkende maatregelen toegepast.

Praktische informatie

In veel gevallen wordt een behandeling vergoed door je zorgverzekering. Je betaalt wel je eigen risico. Lees meer over kosten en vergoedingen.

Tactus probeert de wachttijden voor behandeling zo kort mogelijk te houden. Lees meer over wachttijden.

Breed hulpaanbod

Vaak is er naast verslaving ook sprake van andere problemen. Dit kunnen psychische problemen, lichamelijke problemen of problemen op gebied van sociaal of maatschappelijk functioneren zijn. Maar ook verstandelijke beperking of problemen met justitie komen voor. Tactus heeft een breed hulpaanbod, waarbij de behandeling zich naast de verslaving ook kan richten op de andere problemen waarmee dit samengaat. 

Onze hulp is erop gericht jouw ‘empowerment’ te vergroten. Dat wil zeggen dat jouw eigen regie, kracht en zelfredzaamheid toenemen. Hierdoor word je in staat gesteld je zelfstandig(er) te handhaven op gebieden als wonen, werken, financiën, dagbesteding, relaties en dergelijke. Je behandelaar zal je dan ook stimuleren voor jouw eigen zaken op te komen en eigen beslissingen te nemen.

Thuis of in de kliniek

Na je intake kan je hoofdbehandeling van start gaan, mogelijk met een detox-behandeling. Je hoofdbehandeling kan thuis of in de kliniek plaatsvinden:

Ambulante behandeling

Ambulante hulp betekent dat je tijdens je verslavingsbehandeling thuis kan blijven wonen. Er is aandacht voor je persoonlijke wensen en doelen.

Je krijgt altijd wekelijkse begeleiding individueel en in een groep. Bij een intensiever traject kunnen wekelijks extra groepsgesprekken bijkomen.

Klinische behandeling

Afhankelijk van de ernst van je verslaving en je persoonlijke situatie kan een klinische behandeling tot de beste resultaten leiden. 

Tactus kent een breed aanbod aan klinieken. In de kliniek volg je een behandelprogramma om je verslaving de baas te worden. Je kunt deelnemen aan een deeltijd- of een voltijdbehandeling

Professionaliteit personeel

Je behandelaar heeft oog voor je sterke en positieve kanten en benut jouw mogelijkheden en vaardigheden. Je behandelaar stelt zich open en eerlijk op naar je. Dat is nodig om je vertrouwd en veilig te weten in jullie behandelrelatie. Je behandelaar neemt dan ook voldoende tijd voor je.

Tactus zorgt ervoor dat de voortgang in de hulp niet onnodig onderbroken wordt. Zo moeten er niet onredelijk veel inval­krachten zijn en bij wisseling van behandelaar wordt je daarover vooraf inge­licht. Ook invallers moeten voldoende ervaren en deskundig zijn. Tactus zorgt ervoor dat het personeel voldoende kennis heeft over de verslavingszorg, sek­sespecifieke en transculturele aspecten.

Onze behandelteams

Onze medewerkers helpen cliënten met het starten van een nieuw leven zonder het gebruik van middelen. Herstel ondersteunende zorg vormt hierbij de rode draad. Het behandelen van verslavingen is mensenwerk. Tactus beschikt dan ook over ervaren teams van zeer betrokken, deskundige en ervaren behandelaren en medewerkers.

Onze behandelteams bestaan onder andere uit GZ-psychologen, klinisch psychologen, psychiaters, psychologen, verslavingsartsen, verpleegkundig specialisten en GZ-agogen. Velen van hen hebben zich gespecialiseerd in het behandelen van LVB, trauma’s, persoonlijkheidsproblematiek en andere veel voorkomende psychiatrische problematiek. Een aantal van onze behandelaren is ervaringsdeskundige: voormalige cliënten die zelf succesvol langdurig gestopt zijn en hun ervaringen en vaardigheden gebruiken om cliënten te helpen. Elk team bestaat gemiddeld uit 8-10 behandelaren. Wij zijn werkzaam op 40 locaties in 5 regio’s.

Indien er specifieke wensen zijn, is het altijd goed dit bij de aanmelding te vermelden, zodat daar voor zover mogelijk rekening mee gehouden kan worden, of overleg gevoerd kan worden over de mogelijkheden. 

Rechten en plichten

Een belangrijk recht is jouw recht op informatie. Je hebt recht op deskundige informatie over de verslaving waarvoor je hulp vraagt en over de behandeling of begeleiding. Deze informatie heb je nodig om te kunnen beslissen over je zorgplan. Want daarover moet je toestemming geven. Zonder jouw toestemming mag het zorgplan niet uitgevoerd worden. Conform de privacywetgeving heb je recht op inzage in jouw eigen dossier.

Om deskundige hulp te kunnen geven, vragen wij van je als cliënt je behandelaar duidelijk en volledig te informeren. Zo vragen wij van jou de adviezen van de behandelaar op te volgen en afspraken na te komen.

Tussentijdse evaluatie

Jouw behandeling wordt op vaste tijdstippen tussentijds geëvalueerd. De behandeldoelen en -relatie worden mede getoetst aan jouw mening, opmerkingen en wensen. Jouw toekomstperspectief en wensen rondom eventuele nazorg worden ook expliciet meegenomen. Zo is er altijd ook voor het verleden, heden en toekomst.

Het is mogelijk dat je behandeling verlengt wordt of dat je een andere vorm van hulp nodig is. Wanneer nodig wordt met je toestemming jouw zorgplan bijgesteld.

Uitkomsten van de behandeling

Als je klaar bent met de behandeling volgt er een eindevaluatie. Vragen die je jezelf kunt stellen om een beeld te vormen over de behandeling zijn:

  • Ben je van mening dat de behandeling heeft bijgedragen aan het verminderen van je klachten?
  • Ben je gegroeid in eigen kracht en redzaamheid?
  • Ben je in staat je zelfstandiger te redden op gebieden als wonen, werken, dagbesteding, financiën relaties en dergelijke.
  • Ben je weerbaarder geworden, kun je beter voor jezelf opkomen en eigen beslis­singen nemen?

Jouw behandeling wordt pas afgesloten als de nodige nazorg is geregeld.

Veelgestelde vragen

Als je hulp zoekt bij Tactus, wat kan je dan verwachten? Wij bieden je behandeling op maat. Maar in grote lijnen, zijn dit de stappen die je kunt doorlopen.

Lees meer

Gerelateerd

Je kan je aanmelden via je huisarts. Uiteraard kun je ons ook altijd eerst bellen of met ons chatten voor advies.
Na je aanmelding vindt zo snel mogelijk het eerste gesprek plaats, de zogeheten intake. Samen gaan we kijken naar je hulpvraag en doelen. Het is een eerste, belangrijke stap naar herstel.
Bij Tactus hechten we veel belang aan nazorg. Onze hulpverleners van de poliklinieken en klinieken werken dan ook samen om voor, tijdens en na opname de behandeling goed op elkaar af te stemmen.