Spring naar content

Organisatorische wijziging bij het Centrum Verslaving & LVB

In het najaar van 2022 heeft Tactus met het Centrum Verslaving & LVB opnieuw het keurmerk TOPGGz ontvangen. Binnen onze TOPGGz-afdelingen wordt hoogspecialistische zorg geboden aan een complexe doelgroep. De collega’s op deze afdeling doen hun uiterste best om te zorgen dat deze cliënten niet tussen wal en schip vallen. Naast het leveren van goede LVB-zorg houden zij zich bezig met het delen van kennis, meewerken aan wetenschappelijk onderzoek en de ontwikkeling van innovaties. We zijn dus ontzettend trots dat we dit keurmerk mogen dragen!

Tijdens de visitatie werden enkele zorgen en uitdagingen geconstateerd. We hebben de afgelopen maanden onderzocht hoe we invullingen kunnen geven aan de aanbevelingen die in het visitatierapport zijn gedaan. We hebben met name gekeken naar de zorgen over de uitdaging die onze organisatievorm met zich meebrengt om voldoende focus en structuur aan te brengen voor de doorontwikkeling van de topklinische taken. 

We zijn tot de conclusie gekomen dat we ons moeten focussen en in eerste instantie minder afdelingen formeel gaan opnemen in  het Centrum Verslaving & LVB. Daarmee wordt het aantal te managen intensieve samenwerkingen tussen afdelingen behapbaar en kunnen effectiever stappen gemaakt worden, wat leidt tot meer samenhang en samenwerking in de topklinische taken. We zullen ons gaan concentreren op één poliklinische en twee klinische afdelingen.  

Het Centrum Verslaving & LVB zal met ingang van 1 januari 2024 bestaan uit: 

  • Ambulant team Twente (een samenvoeging van ambulant Enschede & ambulant Almelo)
  • Kliniek Oldenkotte, afdeling J en L 
  • Intensieve Behandelkliniek Zutphen, afdeling Terra

We hopen ook in het nieuwe jaar weer een bijdrage te kunnen leveren voor cliënten en voor het werkveld.