Cliënten beoordelen ons met een 8.2
U bevindt zich hier: Home

FAQ Categorie - Cannabis

« alle categorieën

Cannabis

 • Wat is schadelijker, het roken van cannabis of alcohol?

  Kort antwoord: Matig alcoholgebruik is niet schadelijk. Matig cannabisgebruik wel, namelijk voor de longen.

  Lang antwoord:
  We geven eerst de conclusie en daarna de toelichting.
  Conclusie: Matig alcoholgebruik is niet schadelijk. Matig cannabisgebruik is wel schadelijk, namelijk voor de longen. Onmatig alcoholgebruik is zeer schadelijk. Alcohol wordt dan zeer giftig en tast vele organen aan. Ook de sociale schade wordt dan zeer groot. Onmatig cannabisgebruik tast de longen verder aan en ook zullen er nadelen zijn voor school of werk.

  Echter onmatig alcoholgebruik is vele malen verwoestender dan onmatig cannabisgebruik. Met andere woorden: in het geval van matig gebruik, is het roken van cannabis schadelijker dan alcohol; in het geval van onmatig gebruik zijn beiden schadelijk maar is alcohol schadelijker dan cannabis.

  Toelichting Wat betreft de risico's zijn drugs te beoordelen aan de hand van drie criteria:
  1. Lichamelijke schade
  2. Verslavingskans
  3. Kans om maatschappelijk in de problemen te geraken

  Lichamelijke schade

  Alcohol is bij matig gebruik onschadelijk. Pas bij overmatig gebruik wordt het zeer schadelijk; voor maag, lever en hersenen. Vooral over de invloed van alcohol op de hersenen is de laatste tijd meer duidelijk geworden. Als mannen enkele jaren 25 glazen per week drinken neemt de kans op beschadiging van de hersenen toe. Bij vrouwen ligt dit aantal glazen lager aangezien zij minder lichaamsvocht hebben en daardoor sneller een hogere concentratie bereiken. Bij onmatig alcoholgebruik wordt alcohol zeer schadelijk voor het lichaam.

  Het roken van cannabis is schadelijk voor de longen. Bij roken van marihuana of hasj komt teer en koolmonoxide vrij. Marihuana sigaretten bevatten 70% meer kankerverwekkende stoffen dan normale sigaretten. De manier van roken draagt nog eens extra bij aan de schadelijkheid: je inhaleert diep en houdt de rook ook nog eens langer vast. Daardoor komt een blowtje overeen met 6 normale sigaretten. Een studie beweert zelfs dat wat betreft schadelijkheid een marihuanasigaret te vergelijken is met 20 normale sigaretten (bron: pharmaceutisch weekblad 20 oktober, 2000). Bij onmatig gebruik van cannabis neemt de schade aan de longen verder toe. Zware blowers hebben vaker symptomen van chronische bronchitis en andere luchtwegaandoeningen.

  Verslavingskans

  Cannabis is niet lichamelijk verslavend. Je hebt niet steeds meer nodig en er is pas sprake van milde onthoudingsverschijnselen wanneer iemand zeer lang en veel geblowd heeft. Blowen is wel geestelijk verslavend. Risico hierop lopen vooral mensen die dagelijks gaan blowen en het blowen vooral gaan gebruiken als kalmerend middel. Tabak, en dan vooral de nicotine in tabak, is wel lichamelijk verslavend!

  Alcohol is duidelijk wel verslavend, zowel geestelijk als lichamelijk. Je kunt er sterk naar verlangen, je hebt er steeds meer van nodig en je krijgt, als je regelmatig teveel drinkt, bij het stoppen last van sterke onthoudingsverschijnselen. Zo'n 10% van de gebruikers raakt door alcohol in de problemen terwijl 3% echt verslaafd raakt.

  Maatschappelijke problemen

  Bij matig gebruik heeft alcohol geen negatieve gevolgen. Eenmalig veel drinken kan wel gevolgen hebben voor agressie en verkeer. Langdurig veel drinken kan tot grote problemen leiden, op het gebied van werk, vrienden en partner.

  Matig blowen heeft sociaal gesproken geen negatieve gevolgen. Onmatig blowen kan dat wel hebben. Volgens hulpverleners, leerkrachten en jongerenwerkers worden de maatschappelijke problemen door blowen onderschat. Jongeren lopen achterstanden op in hun persoonlijke ontwikkeling of op school. In veel gevallen gaat het hierbij dan wel om zogenaamde probleemjongeren.

 • Wat zijn de verschillen tussen soft- en harddrugs?

  De wet omschrijft het verschil zo:
  Harddrugs zijn drugs met grote risico's voor de gezondheid, softdrugs zijn drugs met een geringer risico.

  De grondslag voor het onderscheid tussen soft- en harddrugs ligt bij een in 1972 gepubliceerd rapport van een door de regering ingestelde commissie. Deze commissie, de Commissie Baan, beoordeelde drugs aan de hand van een gevarenschaal. Er werd o.a. gekeken naar lichamelijke gevolgen, naar de kans op lichamelijke en geestelijke afhankelijkheid en de kans op maatschappelijke problemen. Op grond hiervan werden hasj en wiet in een aparte groep opgedeeld. Ze werden gezien als drugs met een geringer risico ofwel, de softdrugs. Alle overige drugs werden beschouwd als harddrugs. In 1976 leidde het rapport van de commissie Baan tot een verandering van de opiumwet. De wet kent nu twee lijsten waarop alle drugs vermeld staan. De harddrugs staan op lijst 1. Hierop staan drugs als heroïne, cocaïne, amfetamine en XTC. Hasj en wiet staan als enige op lijst 2.
  De straffen die je kunt krijgen voor bezit, productie of handel in drugs zijn voor lijst 2 veel lichter dan voor lijst 1. In geval van lijst 2 kan onder bepaalde voorwaarden zelfs afgezien worden van vervolging. Daarom mogen coffeeshops hasj en wiet verkopen.

  Het onderscheid tussen soft- en harddrugs gaat op het nivo van de gebruiker niet altijd op. Er zijn gebruikers die softdrugs op een harde manier gebruiken. Bijvoorbeeld gebruikers die elke dag blowen en een groot deel van de dag stoned zijn. Daarentegen zijn er ook gebruikers die harddrugs op een zeer behoedzame, haast softe manier, gebruiken.

  In Frankrijk heeft een medisch wetenschappelijk instituut (Inserm) op verzoek van de Franse regering de verschillende drugs ook op een gevarenschaal beoordeeld. Zij deed dat aan de hand vijf criteria te weten: lichamelijke afhankelijkheid, geestelijke afhankelijkheid, algemene giftigheid, neurologische giftigheid en maatschappelijke risico's. Min of meer dezelfde criteria als de Commissie Baan. Op grond hiervan werden drugs in drie groepen ingedeeld. (De Commissie Baan deelde de drugs in twee groepen in.) In de eerste, meest risicovolle groep, zitten: alcohol, heroïne en cocaïne. In de tweede groep zitten: XTC, tabak en slaap- en kalmeringsmiddelen. In de derde, minst risicovolle groep, zitten de cannabisproducten. In dit Franse rapport werd alcohol dus in dezelfde categorie geplaatst als heroïne terwijl cannabis als de minst gevaarlijke drug werd beschouwd. Dit alles was voor Frankrijk behoorlijk schokkend.

  Of het rapport van dit instituut evenveel invloed zal hebben op de Franse wetgeving als het rapport van de commissie Baan op de Nederlandse wetgeving valt voorlopig echter ernstig te betwijfelen.

 • Ik blow elke dag. Sinds kort heb ik een hese stem. Kan dat van het blowen komen?

  Kort antwoord:

  Ja dat kan. Bij het roken van wiet komt, net als bij het roken van tabak, teer en koolmonoxide vrij. Teer kan de stembanden aantasten.

  Lang antwoord:

  Stembanden bevinden zich in de luchtweg. Als je geluid wil maken breng je je stembanden bij elkaar. De door de nauwe opening stromende lucht brengt de stembanden in een trilling. Hierdoor gaat de lucht trillen en ontstaat geluid.
  De stembanden zijn eigenlijk een soort plooien van slijmvlies met spiertjes die voor spanning kunnen zorgen. Teer zet zich af op het slijmvlies. Niet alleen op de stembanden maar op het gehele slijmvlies van de luchtwegen dat loopt van je neus tot diep in je longen. Het slijmvlies heeft o.a. als taak het afvoeren van vuil. Door het teer kan het slijmvlies die taak minder goed vervullen. Het vuil blijft zitten en als reactie wordt extra slijm geproduceerd.

  Waarom verandert je stem nu?
  Het slijm wat door het roken wordt veroorzaakt hoopt zich op in je keel. Het kan je stembanden alleen passeren door te hoesten. Je stembanden raken hierdoor geïrriteerd waardoor de slijmliezen opzwellen. Het weefsel van de stembanden is dan verdikt. De normale trilling van de stembanden wordt belemmerd en de helderheid van je stem is verdwenen. Ook kan roken tot een chronische verdikking van de stembanden leiden. Onder het slijmvlies van de stembanden hoopt zich dan weefselvocht op. De stembanden kunnen daardoor moeilijker trillen. Met name de hogere tonen geven dan problemen. De stem klinkt monotoon en hees. Ook kan zich een poliep vormen op de stemband. Er ontstaat een beperkte verdikking en ook hierdoor kan je stem hees klinken. Het goede nieuws is dat de slijmvliezen zich kunnen herstellen als ze niet langer door rook geïrriteerd worden.
  Bij blijvende heesheid is het overigens verstandig om je huisarts te raadplegen

  Zie ook de vraag bij tabak: "Welke weg legt rook af door je lichaam?"

 • Hoe denkt Tactus over coffeeshops?

  Sinds 1976 wordt het gebruik van softdrugs in Nederland gedoogd. Een van de redenen van dit gedoogbeleid is het gebruik van softdrugs uit de sfeer van misdadigheid te halen, omdat het zo beter hanteerbaar is. Bovendien zien we steeds meer dat coffeeshophouders betrokken worden bij voorlichting aan de klant over effecten van het gebruik. Het gedogen houdt in dat de verkoop en het gebruik van softdrugs wordt toegestaan. Ondanks dit gedoogbeleid is het softdruggebruik de afgelopen jaren nagenoeg niet gestegen. Dit zijn de positieve kanten die Tactus ook onderschrijft. Dat wil niet zeggen dat het huidige gedoogbeleid en de verkoop van cannabis via coffeeshops zonder problemen is. Het gedogen van softdrugs op de manier waarop we dat nu doen heeft bewezen ook belangrijke keerzijden te hebben. Op dit moment is er nauwelijks controle op de softdrugs die in de coffeeshops te koop is (waar komt deze vandaan?). De verkoop van veredelde nederwiet met een hoog THC-gehalte roept op zijn minst veel vragen op die dit moment niet van een antwoord kunnen worden voorzien. Ook stelt de inconsequentie van het gedoogbeleid (softdrugs mogen worden verkocht en gebruikt, maar niet worden geproduceerd en verhandeld) lokale bestuurders voor problemen b.v. de toeloop van drugstoeristen in grensgemeenten als Venlo en Enschede.

 • Meeblowen: is meeblowen schadelijk ?

  Kort antwoord:

  Meeblowen is schadelijk omdat je (net zoals bij tabak) van hasj en wiet ook teer en koolmonoxide binnenkrijgt. Uiteraard is dit wel minder dan bij zelf roken. Ter vergelijking wordt wel gezegd dat het 40 uur samenzijn met iemand die continu sigaretten rookt te vergelijken is met het roken van 5 sigaretten.

  Lang antwoord:

  Als je in een omgeving bent waarin wordt geblowd, dan rook je in feite mee doordat je bij het ademen de vrijgekomen rook binnenkrijgt. Net als bij het meeroken van tabak, is het meeroken van wiet of hasj schadelijk voor de longen.
  De rook van hasj bevat naast THC ook koolmonoxide en teer. Wordt hasj of wiet met tabak vermengd dan bevat de rook ook nog nicotine. Waarschijnlijk zijn de hoeveelheden THC en nicotine te gering om een psychisch effect te veroorzaken. Maar de hoeveelheden teer en koolmonoxide die je inademt kunnen op den duur wel lichamelijke schade aanrichten. Dat komt omdat teer schadelijk is voor de longen en koolmonoxide de zuurstof in het bloed verdringt waardoor organen minder zuurstof krijgen. Ook beschadigt koolmonoxide de bloedvaten. Als je meerookt krijg je natuurlijk veel minder teer en koolmonoxide binnen dan als je zelf rookt. Maar je krijgt wel degelijk iets binnen. Er wordt wel gezegd dat 40 uur samen zijn met iemand die tabak rookt, gelijk staat aan het roken van ongeveer 5 sigaretten (Bron: Defacto, Stichting Volksgezondheid en Roken). Door het meeroken van tabak sterven er jaarlijks ongeveer 200 mensen aan longkanker.
  Het meeroken is ook schadelijk voor baby's en kinderen. Doordat zij een fijnere bouw van de luchtwegen hebben, kunnen zij meer last hebben van de rook. Ook bij zwangerschap rookt de baby mee, waardoor deze eveneens koolmonoxide en nicotine binnenkrijgt. De baby krijgt hierdoor minder zuurstof. Hierdoor zou de baby bij geboorte kleiner kunnen zijn en een grotere kans op ziekte kunnen hebben.

  Er zijn dus redenen om aan anderen te vragen niet te blowen in jou nabijheid en hier duidelijke afspraken over te maken. Onder de vraag 'Softdrugs en zwangerschap, wat zijn de risico's?' kun je meer lezen over de gevaren van het roken voor hasj wiet en tabak op het ongeboren kind.

 • Val je van blowen af of alleen van een harddrug als amfetamine?

  Kort antwoord: Nee, cannabis is niet van invloed op de stofwisseling. Je valt dus niet van af.

  Lang antwoord:
  Cannabis heeft geen stimulerende werking op de stofwisseling. Het heeft daarentegen wel een stimulerend effect op de eetlust. Veel blowers krijgen een 'vreetkick' van blowen. Vooral zoete dingen hebben daarbij de voorkeur. Deze behoefte aan zoetigheid treedt meestal binnen een uur na het blowen op. Cannabis wordt zelfs wel eens gebruikt om de eetlust te stimuleren, bijvoorbeeld bij Aidspatiënten. In Nederland wordt cannabis vaak gecombineerd met tabak. Dat heeft onder andere het nadeel dat mensen ook nicotine binnen krijgen. Nicotine heeft een eetlust remmende werking. Mogelijk dat de eetlust remmende werking van nicotine en eetlust stimulerende werking van cannabis elkaar opheffen. Stimulerende drugs, zoals cocaïne, amfetamine en efedrine onderdrukken wel de eetlust. De stofwisseling wordt verhoogd, het hart gaat sneller kloppen en de spijsvertering wordt onderdrukt. Door het onderdrukken van de eetlust ga je minder eten en val je af. De spijsvertering wordt minder doordat zowel de darmbewegingen als de bloedtoevoer naar de darmen afnemen. Daardoor verlaat een deel van het voedsel ongebruikt het lichaam. Probleem bij deze middelen is dat je voor het onderdrukken van de eetlust tolerantie ontwikkelt. Je went eraan. Reeds binnen een maand kan amfetamine het hongergevoel niet meer onderdrukken en heb je al een hogere dosis nodig. Stop je na verloop van tijd met gebruik dan krijg je een enorme honger en ga je veel eten. Het afslankeffect is dus op zijn hoogst tijdelijk. Mensen die blijven slikken lopen door het gebruik van deze middelen het risico ernstig in de problemen te komen. Gebruikers voelen zich opgejaagd, worden schrikkerig en hebben kans op depressieve klachten. Bovendien kunnen zij aan amfetamine verslaafd raken. Als afslankmiddel zijn deze middelen dus niet zo geslaagd. Er zijn betere methoden om af te vallen: - een half uur per dag extra bewegen - veel groente, fruit, brood en weinig vette producten eten. Wees zuinig met tussendoortjes. Zie ook de site van de netdokter. Klik 'zoek' aan, type voeding in en kijk bij afvallen.