Cliënten beoordelen ons met een 8.2
U bevindt zich hier: Home > Advies en Hulp > Behandelfasen bij Tactus > Fase 1 Toegang van de zorg

Fase 1 Toegang van de zorg

Informatie
Tactus moet zorgen dat u die informatie krijgt die voor uw situatie van toepassing is. Het betreft de volgende informatie: de organisatie van de instelling -  procedures (regels en protocollen) - zorg- en behandelaanbod - activiteitenaanbod -  rechtspositie  - klachtenbehandeling - finan­ciële zaken - zorgverzekering - cliëntenparticipatie - visie/missie van de zorgaanbie­der - mogelijkheid tot second opinion - eventuele wachtlijsten - andere behandelmogelijkheden - huis en instellingsregels. Veel informatie maar u ontvangt dit meestal niet in één keer en kan indien gewenst worden herhaald.

Wanneer u dat wenst, worden uw familie of andere naasten geïnformeerd over uw situatie en kunnen ze eventueel bij de behandeling betrokken worden.

Spreekt u een andere taal en leest dat makkelijker voor u dan verschaft Tactus de informatie in een voor uw leesbare taal. Er is ook informatie die toegankelijk is voor mensen met een gehoor- of oogprobleem.

Toegankelijkheid
Instellingen moeten bereikbaar en toegankelijk zijn voor ieder, dus ook voor gehandicapten. De locaties moeten ook goed bereikbaar zijn met openbaar vervoer. Tactus moet ook buiten kantooruren telefonisch bereikbaar zijn. Ook de ambulante hulp moet buiten kantoortijden beschikbaar zijn voor crisissituaties.

Landelijk is de afspraak dat instellingen zich inspannen om aangemelde cliënten binnen zo kort moge­lijke periode te woord staan. Daar zijn zelfs normen voor opgesteld. (Treeknormen). Vraag ernaar als u deze normen wilt kennen. Tactus moet u informeren over de duur van de eventuele wachttijd en over wat ze doen als het onverhoopt langer duurt.

Intake/probleemdefiniëring
Uw hulpvraag moet als uitgangspunt worden genomen voor de “probleemdefiniëring”. Het is dan ook belangrijk dat deze vraag zo duidelijk mogelijk wordt. Indien nodig, is er hulp aanwezig bij het formuleren van de hulpvraag. In het begin van de behandeling kan uw hulpvraag vooral gericht zijn op de verslaving zelf. Tactus moet u de tijd en de rust geven en helpen om een weloverwogen keuze voor behande­ling te maken.

En steeds is het mogelijk om op elk moment uw hulpvraag bij te laten stellen. Als u dat wenst, kunt u bij de indicatiestelling bijgestaan worden door een persoon naar keuze.

De hulpverlener moet bij de intake vragen naar uw wensen en verwachtingen, binnen Tactus zijn ze daar erg grondig in, ze moeten ook wel, want ze moeten u serieus nemen.

Onderzoek/diagnosestelling
Indien er meer onderzoek nodig is en hier is informatie van verwijzers of anderen gewenst dan wordt u schriftelijk om toestemming gevraagd. Over de resultaten van onderzoek brengt de hulpverlener verslag uit aan u. U hebt, conform de Wet Geneeskundige Behandel Overeenkomst (WGBO), recht op een se­cond opinion, dat wil zeggen dat de cliënt een behandelaar naar eigen keuze mag vragen om ook nog eens naar de diagnose te kijken.

Indicatiestelling / zorgtoewijzing
U kunt een combinatie aan problemen hebben, zoals verslaving en psychische problemen. Dit mag geen reden zijn om u niet in behandeling te nemen. Tactus zal helder en duidelijk moeten zijn in welke zorg u kunt verwachten.

Ketenkwaliteit
U kunt problemen hebben op verschillende gebieden, zoals huisvesting, financiën, opvoedingsproblemen of gezondheid. U zult dan mogelijk gebruik gaan maken van zowel het aanbod van Tactus als van hulp en diensten van andere instellingen, zoals de geeste­lijke gezondheidszorg of het maatschappelijk werk. De instellingen zijn dan verplicht om goed samen te werken. Gedurende uw behandeling is er één hulpverlener verantwoordelijk en aanspreekbaar voor de behan­deling die u krijgt. En wie dat is moet u duidelijk zijn.