Cliënten beoordelen ons met een 8.2
U bevindt zich hier: Home > Advies en Hulp > Volwassenen > Verslavingsreclassering

Verslavingsreclassering

Tactus reclassering biedt op meerdere locaties haar begeleiding aan. Hierbij zoekt zij de samenwerking met diverse en uiteenlopende hulpverlenende instanties. De reclasseringswerker fungeert hierbij als spin in het web en coördineert de ingezette hulpverlening en koppelt dit op gezette tijden terug aan het Openbaar Ministerie (OM).

Wij combineren onze ervaring met verslavingsgedrag, middelenmisbruik en delictgedrag in ons reclasseringswerk. Wij streven ernaar het recidiverisico terug te dringen voor justitiabelen die direct of indirect door middelengebruik in aanraking zijn gekomen met justitie. De basis van onze begeleiding is altijd het contact met de cliënt.

De benadering van Tactus reclassering is anders door onze expertise op het gebied van verslavingszorg en psychiatrie. Dit vertaalt zich in bijvoorbeeld het geduld dat wij hebben in het komen tot contact met de onder toezicht gestelde (otg), begrip hebben voor de vaak hardnekkige verslavingsproblematiek en de golfbewegingen die in de behandeling voorkomt richting herstel.

Verslavingsreclassering
De verslavingsreclassering legt op verschillende manieren contact met verslaafde justitiabelen. Reclasseringswerkers bezoeken op verzoek van het OM een verdachte op het politiebureau. Er wordt in een vroeg stadium gekeken of er hulpverleningsmogelijkheden zijn. Met de informatie van de reclassering wordt rekening gehouden bij het al dan niet verlengen van de preventieve hechtenis.
Voorafgaande aan een rechtszaak wordt de reclassering door het OM of de rechtbank gevraagd een adviesrapportage uit te brengen.
Vaak geeft de Officier van Justitie opdracht om een rapport te schrijven dat besproken wordt tijdens de zitting. De Penitentiaire Inrichting schakelt de Verslavingsreclassering in als een verslaafde gedetineerde gemotiveerd is om in behandeling te gaan en om zijn leven na detentie te veranderen.

De verslavingsreclassering heeft een aantal taken:

Advies
Het reclasseringsadvies geeft antwoord op twee belangrijke vragen: Wat is de kans dat een verdachte opnieuw in criminaliteit vervalt? En wat is er voor nodig om recidive te voorkomen? De adviezen worden gegeven op verzoek van het Openbaar Ministerie, de rechtbank of het gevangeniswezen.

Toezicht
Reclasseringswerkers houden toezicht op en begeleiden (ex-)delinquenten met een verslaving of middelenafhankelijkheid bij hun resocialisatie. Tijdens het toezicht is de vrijheid van de dader beperkt. Hij/zij moet zich houden aan bepaalde voorwaarden en aanwijzingen van de reclassering. Op het moment dat dit niet gebeurt, kan de voorwaardelijke straf (bijvoorbeeld een gevangenisstraf of een werkstraf) in werking treden. De rechter beslist hierin op basis van de informatie van de reclassering.
Bij toezicht en begeleiding door de verslavingsreclassering staan twee zaken centraal:
• controle op gemaakte afspraken
• de re-integratie van een cliënt

Controle
Tijdens een toezicht is de vrijheid van de cliënt beperkt. Hij/zij moet zich houden aan bepaalde voorwaarden en aanwijzingen van de verslavingsreclassering. Een voorwaarde kan bijvoorbeeld zijn dat de dader een bepaald programma of een gedragsinterventie moet volgen. De reclasseringswerker controleert of hieraan wordt voldaan. Afhankelijk van het ingeschatte risico wordt één, twee of vier keer per maand met de cliënt gesproken. Daarnaast is er de mogelijkheid om met zorgorganisaties, justitiële ketenpartners en andere instanties te overleggen over de cliënt.

Begeleiding op maat
Het reclasseringstoezicht bestaat naast controle ook uit begeleiding. De verslavingsreclassering ondersteunt cliënten bij het doorbreken van de negatieve spiraal in hun leven. Veel van de cliënten van de verslavingsreclassering kampen met meervoudige problematiek zoals verslaving, verstandelijke beperking, psychiatrische of sociale problemen. Begeleiding op maat draagt bij aan het terugdringen van criminele recidive en maatschappelijke overlast op de lange termijn.

Werkstraffen
De reclassering begeleidt werkstraffen van haar cliënten. Werkstraffen verplichten cliënten die de fout in zijn gegaan iets terug te doen voor de maatschappij. Deze straffen worden door de rechter of het Openbaar Ministerie opgelegd. Daders moeten een verplicht aantal uren zinvol en onbetaald werk verrichten. De SVG houdt toezicht op het verloop van de werkstraf en rapporteert dit terug naar de opdrachtgevers.

De werkstraf wordt voornamelijk opgelegd aan daders van vergrijpen waar maximaal zes maanden gevangenisstraf op staat, bijvoorbeeld vandalisme, winkeldiefstal of fraude. Een werkstraf duurt maximaal 240 uur. Als een cliënt zich niet aan de regels van de werkstraf houdt, riskeert alsnog een gevangenisstraf.